جلسه ارزیابی وعملکرد شرکت تعاونی بخش مرکزی کرمان باحضورمدیرکل دفترامورروستایی وشوراها،بخشدار مرکزی،معاون عمرانی فرمانداری،نماینده بازرسی استانداری،رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت تعاونی مورخ1398/6/27 برگزارشد.