جلسه تعیین تکلیف قیر رایگان تحویل شده به دهیاری های استان در سال 1394جلسه تعیین تکلیف قیر رایگان تحویل شده به دهیاری های استان در سال 1394(جهت آسفالت راه های مواصلاتی بامشارکت اداره کل راه و شهرسازی شمال استان) باحضور مدیرکل دفترامورروستایی،نماینده دیوان محاسبات،معاون اداره کل راه و شهرسازی شمال استان مورخ 98/7/7برگزارشد.