مصوبات این جلسه عبارتند از:
- مقرر گردید توافق حسابرسی شرکت تعاونی دهیاری توسط اداره تعاون استان.
- مقرر گردید نظارت کلی اداره تعاون بر انتخابات، مجامع عمومی، عملکرد، مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ای شرکت های تعاونی دهیاری.
- مقرر گردید تنظیم کلاس های آموزشی مطابق با شرح وظایف مدیران عامل، بازرسین و مسئولین مالی شرکت های تعاونی.