طی جلسه برگزار شده در محل دفتر معاونت محترم عمرانی استاندار کرمان جناب آقای دکتر آیت اللهی موسوی، با حضور مدیرکل محترم دفتر روستایی جناب آقای دکتر ایرانمنش و معاون محترم ایشان جناب آقای مهندس علیمرادی و جناب آقای دکتر علیرضا منظری توکلی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، مقرر گردید 2500 دهیاری استان و کارکنان ایشان و شورای آموزشی استان تحت آموزش قوانین و مقررات مربوطه قرار گیرند.