به پیوست تصویر مربوط به شرح وظایف ابلاغی مسئولین امور فنی دهیاری ها قرار گرفته است.