جلسه ارزیابی عملکرد هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش در محل سالن جلسات معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی با حضور مسئولین بازرسی فرمانداری ها برگزار گردید.