همایش پلیس و دهیاران شهرستان های شرقی (بم، نرماشیر، فهرج و ریگان) در بم برگزار گردید و نقش دهیاران در ایجاد و حفظ نظم و امنیت تبیین شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.