بازدید جناب آقای دکتر امید معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از پروژه های اشتغال روستایی استان.