جلسه پیگیری و بررسی پرونده های متقاضیان تسهیلات از محل تفاهم نامه بانک سینا در روز پنج شنبه مورخ 98/10/12 در محل دفتر مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید.