جلسه برنامه ریزی دوره های آموزشی آتشنشانی مخصوص نیروهای آتش نشانی دهیاری ها در روز پنجنشبه مورخ 98/11/3 در محل دفتر مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید.