ششمین آزمون مکاتبه دهیاران استان کرمان با شرکت 1107 نفر به صورت مجازی برگزار گردید.