جلسه گفت و گو و تبادل نظر درخصوص نحوه اجرای تفاهم نامه آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی میان دانشگاه پیام نور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید.