طی جلسه مورخ سه شنبه 99/2/16 در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری که با حضور مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراها، معاون محترم ایشان، فرماندار محترم جیرفت، نمایندگان محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان، شرکت گاز استان و شرکت آب و فاضلاب استان برگزار گردید، به بررسی و رفع مشکلات زیربنایی تعدادی از روستاهای بخش جبالبارز جیرفت پرداخته شد.