کارگروه بررسی طرح های اشتغالزایی روستایی با حضور مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراها، نمایندگان محترم فرمانداری ها، بانک ملی و دستگاه های اجرایی در روز سه شنبه مورخ 99/3/13 در محل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تشکیل گردید.