بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها به همراه بخشداران بخش های مرکزی و یزدان آباد شهرستان زرند از پروژه های درحال اجرای تعدادی از روستاها و شرکت تعاونی وکارخانه آسفالت بخش مرکزی زرند.