جلسه بررسی و ارائه راهکار به منظور رفع مشکل زیرگذر روستای شاهرخ آباد