تقدیر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها از نیروهای امریه دفتر روستایی پس از اتمام خدمت مقدس سربازی