برگزاری آزمون به کارگیری نیروهای فنی و مالی دهیاری های استان با شرکت 382 نفر در 6 حوزه امتحان شهرستانی و با رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی.