جلسه پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان های شرق استان با حضور جناب آقای دکتر امید معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، جناب آقای دکتر فدایی استاندار محترم و جناب آقای صادقی مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراها، در روز دوشنبه مورخ 99/6/24 در محل دفتر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار گردید.