مصاحبه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان با برنامه رادیویی کرمان سلام به مناسبت روز روستا و عشایر در روز سه شنبه مورخ 99/7/15