ارتباط مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با هم استانی های گرامی از طریق سامانه 111 در روز یکشنبه مورخ 99/9/16 .