نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها و فرماندار شهرستان ریگان با مدیرکل امور مالیاتی و معاونین ایشان درخصوص رفع مشکل واریزی ارزش افزوده تعدادی از روستاها.