به منظور برقرار انضباط اداری، افزایش کارایی و بهبود کمی و کیفی عملکرد نهاد دهیاری و انتظام بخشی به فرآیند خدمت رسانی دهیاری ها، جلسه رسیدگی به تخلفات کمیته انضباط کارکنان دهیاری های استان با حضور اعضا برگزار گردید.