جلسه پیگیری واگذاری 147 سیستم خورشیدی به عشایرین واجد شرایط با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها، نمایندگان شرکت توزیع برق جنوب و اداره کل امور عشایر شمال و جنوب استان در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها برگزار گردید.