هفتمین آزمون مکاتبه ای دهیاران استان، روز شنبه مورخ 25 / 11 / 99، به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. منابع آزمون به شرح جدول پیوست می باشد. هم چنین پیشنهاد می گردد مطالب مربوط به شنبه های آموزشی که در آدرس ssafta.imo.org.ir قابل دسترسی است، نیز مطالعه گردد.