جلسه پیرامون تهیه طرح تفصیلی مدیریت پسماند استان در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها برگزار گردید.