بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها به همراه معاون دفتر و بخشدار بخش مرکزی شهرستان زرند از پروژه های در دست اجرای این بخش.