دیدار فرماندار شهرستان راور با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها و ارائه گزارش وضعیت، مسائل و مشکلات روستاهای این شهرستان.