برگزاری دومین جلسه ویدیو کنفرانس پیگیری تسهیلات قرض الحسنه جز(٤) بند (و) تبصره ١٦ با حضور امور سرپرستی شعب بانک و فرمانداران.