دیدار بخشدار مرکزی شهرستان زرند به همراه دهیار روستای بابتنگل با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها درخصوص تخصیص قیر رایگان و تسهیلات برای طرح های اشتغالزایی روستایی.