برگزاری جلسه پیگیری تسهیلات متمرکز قرض الحسنه جز (4) بند (و) تبصره 16 با حضور نمایندگان دستگاه های متولی و نماینده بانک ملی.