سرپرست دفتر امور روستایی و شوراها به اتفاق معاونین دفتر و بخشدار مرکزی شهرستان انار، در راستای بررسی مسائل و مشکلات روستایی در حوزه بهسازی، مرمت و نیازهای مطرح در اجرای طرحها و پروژه های عمرانی، از روستاهای شهرستان انار بازدید نمودند.

 در این سفر از طرح های عمرانی روستایی ذیل بازدید شد: