نقش تعیین کننده روستاییان در توسعه کشاورزی و اقتصادی کشور منجر شده است که اهمیت آبادانی و رونق بخشی روستاها بیش از پیش محسوس گردد. بدین منظور آقای دکتر خانه گیر به همراه معاونین دفتر، از روستاهای معزآباد، بندر، سردر، پای سیب و همقاوند بازدید بعمل آوردند.
در این سفر، پروژه آسفالت روستای معزآباد به طول 6000 متر افتتاح گردید و از پروژه سنگفرش روستاهای پای سیب و بندر بازدید شد.