مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها به همراه معاون امور دهیاری ها و شوراهای این دفتر، جهت بررسی و افتتاح پروژه های عمرانی روستایی، به بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت سفر کردند و از روستاهای کهنوج سادات، باب کرفس و باب نم بازدید نمودند.
در طی این سفر، پروژه های آسفالت معابر و جدول گذاری روستای باب نم و ساختمان دهیاری روستای کهنوج سادات افتتاح گردید و از پروژه های خط انتقال گاز از شهرستان رابر به بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت و احداث چمن مصنوعی روستاهای باب کرفس و کهنوج سادات بازدید بعمل آمد.