آقای دکتر خانه گیر به اتفاق معاونین جهت بازدید از پروژه های عمرانی روستایی، به شهرستان رفسنجان سفر کردند.
در ادامه، پس از بازدید از پروژه های روستایی و نشست با فرماندار ویژه و بخشدار مرکزی آن شهرستان، پروژه آسفالت معابر روستای داوران با مساحت بیست و چهار هزار متر مربع و اعتبار شانزده میلیارد ریال افتتاح گردید.