مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها به اتفاق معاون امور دهیاری ها و شوراها جهت نظارت و بررسی  پروژه های عمرانی روستایی به شهرستان فهرج سفر نمودند.
طی این سفر، طرح هادی و آسفالت مشارکتی معابر روستاهای سکهور و اسدآباد انگوری، پروژه روشنایی و برج‌ های نور ورزشگاه فوتبال شهرستان فهرج افتتاح گردید.
در ادامه، از پروژه های ساخت پایگاه آتشنشانی روستای دهنو بهزادی و احداث بوستان و مجتمع خدمات رفاهی روستای عامریه بازدید شد.