افتتاح بوستان روستای ابشور، پروژه بند سنگ سیمانی و مرکز پرورش اسب در بخش اسفندقه با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها.