در سفر به شهرستان شهربابک، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با همراهی معاون امور دهیاری ها، از پروژه های عمرانی در زمینه طرح های اقتصادی، گردشگری و ورزشی واقع در روستاهای آن شهرستان بازدید نمودند.