آقای دکتر خانه گیر به اتفاق معاونین در راستای بهره برداری از پروژه های عمرانی روستایی به شهرستان زرند سفر نموده و از طرح های گردشگری، اقتصادی و ورزشی روستایی آن شهرستان بازدید کردند.