در این نشست، نحوه هزینه کرد و مقررات مربوط به اعتبارات بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، موضوع روستاهای فاقد شورا و دهیاری و مناطق عشایری با حضور مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها، فرمانداران شهرستان های سیرجان، بردسیر، بم، رفسنجان، جیرفت و نماینده اداره کل دیوان محاسبات استان، مورد بررسی قرار گرفت.