دراین بازدید از پروژه های پایش تصویری روستاهای محمدآباد و سرراس با اعتباری افزون بر سه میلیارد ریال و طرح هادی روستای پور شعبان با اعتباری افزون برشش میلیارد ریال به بهره برداری رسیدند.