بازدید از پروژه های عمرانی و طرح های گردشگری، ورزشی و اقتصادی روستاهای شهرستان قلعه گنج توسط مدیرکل و معاون امور زیربنایی دفتر امور روستایی و شوراها.