با عنایت به اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سهمیه امریه آتش­ نشانی روستایی در سال 1400 به اتمام رسیده است.