جلسه توجیهی و آموزشی بخشداران شهرستان های جنوبی استان پیرامون قوانین مرتبط با حوزه روستایی و گزینش کارکنان دهیاری ها با حضور دکتر خانه گیر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، معاون امور شوراها و دهیاری­ های دفتر، مدیر هسته گزینش استانداری و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.